Operativně dokumentační průzkum je průzkum vyvovalný destruktivními zásahy do architektonických památek. Součástí průzkumu je podrobná grafická dokumentace
a fotodokumentace situace a zpracování nálezové zprávy.
Operativně dokumentační průzkum se řídí metodikou danou Národním památkovým ústavem.

Vladislav Razím a kol., Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, Praha 2005.